The Minster Hotel

Hotel Name: The Minster Hotel
Full Address: Bootham, York, North Yorkshire, YO30 7BZ
Area: Bootham
City: York
State: North Yorkshire
Zip Code: YO30 7BZ
Country: England
Accommodation Type: Hotel